Privaatsuspõhimõtted

  Privaatsuspõhimõtted


  Versioon: 2022-08-04

  Isikuandmete kaitse on OÜ STFF Stafferty (edaspidi „Stafferty“, „me“, „meie“) jaoks äärmiselt oluline. Dokumendis pealkirjaga „Privaatsuspõhimõtted“ (edaspidi „Põhimõtted“), kirjeldatakse täpselt, millist teavet me kogume, et pakkuda oma teenuseid tööotsijatele. Põhimõtetes kirjeldatakse täpselt, kuidas Stafferty ja teatud juhtudel Stafferty Groupi ettevõtted üheskoos töötlevad isikuandmeid, andes tagasisidet Staffertyile BALTIC, inimestele, andes tagasisidet kandidaatidele ja päringuvormi kaudu päringuid esitavatele isikutele, veebilehe kaudu tööle kandideerimise avaldusi esitades. Kõiki ülalnimetatud isikud, nimetatakse edaspidi, kui „Andmesubjektid“.

  Stafferty töötleb Andmesubjektide isikuandmeid vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR).

  Isikuandmete kontrollijatena oleme rakendanud isikuandmete turvalisuse tagamiseks mitmeid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Kui te ei soovi edastada oma isikuandmeid interneti kaudu, siis võite valida alternatiivsed meetodid (näiteks, isiklik kohaletoimetamine Staffertyi kontorisse).

  • Stafferty Groupi ettevõtted

   Stafferty Groupi ettevõtted on:

   UAB "STFF Stafferty", registreeritud Leedu Äriregistris, registreerimisnumbriga 125956523, juriidilise aadressiga A. Goštauto g. 40B, Vilnius, Lietuva, privacy@stafferty.lt.

   OÜ "STFF Stafferty" registreeritud Eesti Äriregistris, registreerimisnumbriga 10837414, juriidilise aadressiga Sõpruse pst. 145, Tallinn 13425, Eesti, privacy@stafferty.ee

   SIA" STFF Stafferty", registreeritud Läti Vabariigi juriidiliste isikute registris, registrikood 50103810561, registrijärgne asukoht Terbatas tänav 74a, LV-1001, Riia, Latvija, privacy@stafferty.lv.

  • Kes me oleme ja kuidas meiega ühendust võtta

   Andmete töötlemise ja kaitsmisega seotud küsimuste korral:

   "Stafferty" OÜ 

   Registreeritud aadressiga: Sõpruse pst.145, 13417 Tallinn, Eesti, kontoriaadress: Tornimäe 5, II korrus, 10145 Tallinn, Eesti

   E-post: privacy@stafferty.ee

   Andmekaitsesubjektide kontakti koht, kui isikuandmeid töötleb ühendatud andmekontrollija on Stafferty OÜ.

  • Personas datu apstrādes principi

   Isikuandmete töötlemisel peab Stafferty kinni järgmistest põhimõtetest:

   • töötleb isikuandmeid õiguslikul alusel ja ausalt;
   • töötleb läbipaistvalt;
   • tuvastab enne isikuandmete töötlemist (kaasa arvatud kogumist) spetsiifilised õiguslikud otstarbed;
   • kogub ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud ja piisavad sätestatud töötlemisotstarbe jaoks;
   • Stafferty poolt töödeldavad isikuandmed on õiged ja vajadusel hoitakse kaasajastatuna;
   • isikuandmete säilitamise piirang;
   • isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmetele kohase turvalisuse.
  • Isikuandmete töötlemise tingimused ja meetodid Stafferty

   Isikuandmeid töödeldakse Staffertyis ainult kohasel õiguslikul alusel.

   Stafferty ei töötle biomeetrilisi isikuandmeid ja andmesubjektide erikategooriaid. Stafferty töötleb isiku terviseandmeid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik Eesti vabariigi Tööseaduse täitmiseks.

   Stafferty ei kasuta andmesubjektide isikuandmeid otsuste tegemiseks ainult nende automaatse töötluse põhjal, mis põhjustaks õiguslikke tagajärgi isikuandmete subjektile või mõjutaks muul viisil nende õigusi ja õiguslikke huve.

   Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse viiakse läbi lähtudes ELis ja ELi välistes riikides asuvate Stafferty Groupi vahel sõlmitud andmete edastamise lepingu sätetest.

   Stafferty ei avalda isikuandmeid avalikkusele kättesaadavates allikates ilma andmesubjekti poolt eelnevalt antud spetsiifilise kirjaliku nõusolekuta või mistahes muud õiguslikku alust omamata.

   Stafferty võib vastava kolmanda osapoolega sõlmitud lepingu alusel kaasata isikuandmete töötlemisse kolmandaid osapooli.

   Stafferty peab töötlema isikuandmeid järgmisi meetodeid kasutades:

   • tehnilised kompleksid ning võrgud, andmeedastuse seadmed ja süsteemid, isikuandmete vastuvõtmine ja töötlemine, spetsiaalne tarkvara (operatsioonisüsteemid, andmebaasi halduse süsteemid jne), IT süsteemides kasutatavad infoturbe tööriistad;
   • ilma automatiseerimise tööriistadeta.

   Stafferty poolt teostatavad toimingud isikuandmete töötlemiseks hõlmavad kogumist, salvestamist, süstematiseerimist, akumuleerimist, hoiustamist, ülekontrollimist (värskendamine, muutmine), väljavõtete tegemist, edastamist (varustamine, ligipääs), blokeerimist, kustutamist, isikuandmete põletamist jne.

  • Stafferty poolt töödeldavad isikuandmed, töötlemise alused, töötlemisotstarbed ja töötlemise tähtajad
   Töötlemise otstarve Töödeldavad andmed Õiguslik alus Hoiustamise tähtajad Andmesaajad Edastamised kolmandatesse riikidesse
   Töökoha valimine klientidele ja kandidaatide andmebaasi administreerimine
    Taotlejad (kandidaadid):
   • perekonnanimi, eesnimi ja isanimi;
   • sugu;
   • foto;
   • kontakttelefon;
   • e-posti aadress;
   • sünnikuupäev;
   • kodakondsus;
   • linn ja elukoha piirkond;
   • valmisolek kolimiseks ja reisimiseks;
   • töökogemus;
   • teave omandatud hariduse kohta;
   • teave eelmiste töökohtade kohta;
   • arvutikasutusoskuse tase;
   • võõrkeelte oskuse tase;
   • palgaootused;

   Ülaltoodud andmed on vajalikud. Ilma ülalnimetatud andmeteta puudub meil võimalus teie sobivuse hindamiseks.
   • isikliku veebilehe aadress sotsiaalmeedias;
   • muu, teie enda kaalutlusel eluloole lisatud teave;
   Nõusolek ja valmidus lepinguläbirääkimisteks 5 aastat nõusoleku saamisest Ühendatud kontrollijad Stafferty Groupi ettevõtted, Stafferty Groupi ettevõtete kliendid Jah.

   Andmeid edastatakse vastavalt Stafferty Groupi ettevõtete vahel sõlmitud Standardsetele lepingulistele sätetele

   Kuni kandidaadi eraldi nõusolekuni võidakse andmeid edastada kolmandas riigis asuvale kliendile
    
   • Stafferty töötaja poolt tehtud karakteristikute analüüs
   Õiguslikud huvid kandidaadi hindamiseks      
      Eelmiste tööandjate esindajad
   • e-post;
   • telefoni number;
   • soovitused eelmistelt tööandjatelt
   Õiguslikud huvid kandidaadi hindamiseks      
   Tööturu analüüsid
    Taotlejad (kandidaadid):
   • perekonnanimi, eesnimi ja isanimi;
   • sugu;
   • foto;
   • kontakttelefon;
   • e-posti aadress;
   • sünnikuupäev;
   • kodakondsus;
   • linn ja elukoha piirkond;
   • valmisolek kolimiseks ja reisimiseks;
   • töökogemus;
   • teave omandatud hariduse kohta;
   • teave eelmiste töökohtade kohta;
   • arvutikasutusoskuse tase;
   • võõrkeelte oskuse tase;
   • palgaootused;
   • Stafferty töötaja poolt tehtud karakteristikute analüüs;
   • isikliku veebilehe aadress sotsiaalmeedias;
   • muu, teie enda kaalutlusel eluloole lisatud teave
   • soovitused eelmistelt tööandjatelt
   Stafferty õiguslikud huvid info saamiseks turutrendide kohta 5 aastat Ühendatud kontrollijad Stafferty ettevõtted Jah.

   Andmeid edastatakse vastavalt Stafferty Groupi ettevõtete vahel sõlmitud Standardsetele lepingulistele sätetele
   Tagasiside veebilehe kasutajatelt (kaasa arvatud ülevaate avaldamine ja tuvastamine)
    Veebilehe külastajad (kaasa arvatud tööotsijad, töötajad ja klientide esindajad):
   • perekonnanimi ja eesnimi;
   • töökoht (ettevõtte nimi);
   • kontakttelefon;
   • e-posti aadress;
   • foto;
   • muud isikuandmed, mida lisate ise oma ülevaatele
   Veebilehe kasutaja nõusolek andmetöötluseks;

   Õiguslik huvi (kontrollida, kas tagasiside on tõene)
   5 aastat Ühendatud kontrollijad Stafferty ettevõtted
   Jah.

   Andmeid edastatakse vastavalt Stafferty ettevõtete vahel sõlmitud Standardsetele lepingulistele sätetele
   Veebipäringute haldamine
    Päringu esitaja isik:
   • nimi
   • perekonnanimi
   • e-posti aadress
   • telefoni number
   • päring
   • vastus päringule

   See teave on kohustuslik, kui te seda ei edasta, siis me võime jätta teie päringule vastamata
   Veebilehe kasutaja nõusolek andmetöötluseks 3 aastat Ühendatud kontrollijad Stafferty Groupi ettevõtted Jah.

   Andmeid edastatakse vastavalt Stafferty ettevõtete vahel sõlmitud Standardsetele lepingulistele sätetele
   Otseturundus (uudiskirjad) Veebilehe külastajad, kes tellivad uudiskirja:
   • nimi
   • e-post
   Nõusolek 3 aastat Ühendatud kontrollijad Stafferty ettevõtted Jah.

   Andmeid edastatakse vastavalt Stafferty ettevõtete vahel sõlmitud Standardsetele lepingulistele sätetele
   Kandidaatide otsing internetist ja sotsiaalmeedia platvormidelt (potentsiaalse kandidaadi kontakt) Potentsiaalne kandidaat:
   • Eesnimi
   • Perekonnanimi
   • kohustused
   Meie (ja meie kliendi) õigustatud huvi õige kandidaadi leidmiseks kliendile Kirjavahetust tuleb säilitada senikaua, kuni kandidaat on andnud nõusoleku, ja kui ta ei vastanud, valimise lõpuni  Puudub  Puudub
  • Isikuandmete allikas

   Taotleja (kandidaadi) isikuandmeid võib Stafferty saada otse teilt endalt (nt e-posti, veebivormi vahendusel), teie esindajalt, kes tegutseb teie huvides või vastavalt veebilehe kasutustingimustele töökohalt, kellele te postitasite oma CV. Potentsiaalse kandidaadi isikuandmed võidakse saada internetis avaldatud avalikest andmetest.

   Veebilehe külastajate isikuandmeid võib Stafferty saada otse teilt endalt, teie esindajalt, kes tegutseb teie huvides või teie seadmelt, mida kasutasite veebilehe külastamiseks.

  • Isikuandmete saajad, kellele Stafferty võib andmeid edastada
   • Stafferty kliendid - potentsiaalsed tööandjad,
   • Ülaltoodud Stafferty ettevõtted
  • Isikuandmete kaitse

   Stafferty rakendab komplekti meetmeid, mille eesmärgiks on isikuandmete kaitse Stafferty haldusprotsessi ja äritegevuste käigus.

   Isikuandmete kaitsmiseks kasutab Stafferty kohapeal inter alia järgmisi meetmeid:

   • isikuandmete töötlemise organiseerimise eest vastutava isiku määramine ja infosüsteemides isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramine;
   • kohalike aktide väljatöötamine ja heakskiitmine isikuandmete töötlemiseks ning kaitsmiseks;
   • infoturbetööriistade kasutamine;
   • volitamata ligipääsu avastamine isikuandmetele ja meetmete kasutuselevõtmine selliste intsidentide vältimiseks tulevikus;
   • volitamata ligipääsu tagajärjel muudetud või hävitatud isikuandmete taastamine;
   • jne.
  • Stafferty õigused ja kohustused andmetöötlejana

   Stafferty on volitatud:

   • varustama isikuandmetega valitsuse ja teisi pädevaid asutusi, kui see on sätestatud Eesti vabariigi seadustega (maksu-, õiguskaitseorganid jne);
   • keelduma isikuandmetega varustamisest Eesti vabariigi seadustes sätestatud juhtudel.
  • Andmesubjekti õigused

   See lõik sisaldab teavet teie õiguste kohta seoses teie isikuandmete töötlemisega meie poolt ja juhtude kohta, millal te saate neid õigusi kasutada. Kui te soovite saada rohkem teavet oma õiguste kohta või neid kasutada, siis võtke meiega ühendust nendes Põhimõtetes toodud e-posti teel. Ühise andmetöötluse korral võite võtta ühendust Stafferty ettevõtetega enda õiguste kehtestamiseks teie isikuandmete töötlemisel, vastavalt õigustele, mis on sätestatud GDPRi artiklites 15 kuni 22.

   Nõudmise korral me anname ebamõistliku viivituseta teavet teie õiguste kaitsmiseks astutud sammude kohta ja teeme seda igal juhul ühe (1) kuu jooksul päringu saamisest. Võttes arvesse päringu keerukust ja saadud päringute arvu, võidakse eelpool nimetatud tähtaega pikendada kahe (2) järgneva kuuni. Sellisel juhul me teavitame teid tähtaja pikendamisest ja põhjustest, miks me ei saa teile vastata ühe (1) kuu jooksul alates päringu saamisest. Me keeldume teie õiguste rakendamisest ainult õigusaktidega sätestatud juhtudel.

   Õigus nõusoleku tagasivõtmiseks

   Kui te olete andud meile selgesõnalise nõusoleku oma andmete töötlemiseks, siis saate selle igal ajal tagasi võtta. 

   Õigus enda isikuandmetele ligipääsuks

   Me soovime, et te saaksite täielikult aru sellest, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja ei põhjustaks teile seeläbi mingeid ebamugavusi. Te võite meiega igal aja võtta ühendust ning küsida, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Kui me säilitame või töötleme teie isikuandmeid mistahes viisil, siis on teil õigus nendele ligipääsuks. Kui te soovite seda teha, siis saatke Staffertyile BALTIC nendes põhimõtetes näidatud aadressile kirjalik päring ja kinnitage oma isikusamasust. Palun olge sellist päringut esitades aus ja lähtuge mõistlikest põhimõtetest. 

   Õigus lisateabe küsimiseks

   Me loodame, et mõistate, kui keeruline on rääkida kõikidest teie isikuandmete kogumise ja kasutamise võimalikest meetoditest. Me püüame anda nii selgesõnalist ja usaldusväärset teavet, kui vähegi võimalik ning värskendame neid põhimõtteid, kui isikuandmete kasutamise protsessis peaks toimuma mingeid muudatusi. Sellele vaatamata, kui teil on küsimusi oma isikuandmete kasutamise kohta, siis vastame neile meeleldi või varustame teid lisateabega, mida me võime avaldada. Kui teil on spetsiifilisi küsimusi või te ei saa edastatud teabest aru, siis palun võtke meiega ühendust.

   Lisaõigused

   Altpoolt leiate teavet oma lisaõiguste kohta, mida te saate rakendada vastavalt järgmisele protseduurile.

   Teil on õigus nõuda meilt meie juures hoitavates andmetes esinevate vigade parandamist. Sellisel juhul me võima paluda teil parandatud teabe kinnitamist.

   Teil on õigus nõuda meilt oma andmete kustutamist. Seda õigust rakendatakse juhtudel, mis on sätestatud Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 (EL) 2016/679.

   Teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist või keelata nende töötlemine:

   • perioodiks, mida me vajame teie isikuandmete õigsuse kontrollimiseks, kui te esitate kaebuse andmete ebaõigsuse kohta;
   • teie isikuandmete seadusevastase kogumise, hoiustamise või kasutamise korral, kui te ei nõua andmete kustutamist;
   • kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid te vajate neid õiguskaitsenõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks;
   • perioodiks, mida on vaja selle kindlakstegemiseks, kas meil on ülekaalukas õiguslik alus teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks, kui te kasutate oma õigust keelata oma isikuandmete töötlemine.

   Teie nõusolekul on teil õigus meie poolt omandatud andmete portatiivsusele või kasutada neid lepinguläbirääkimisteks. Kui te kasutate seda õigust, siis me edastame teie poolt esitatud andmete koopia.

   Teil on õigus saada väljavõte Stafferty ettevõtete vahel sõlmitud Ühendatud kontrollijate lepingu sätetega.

   Teil on õigus vaidlustada teie isikuandmete kasutamine meie poolt:

   • juhtudel, kui me kasutame neid andmeid oma õiguslike huvide teostamiseks, kuid meil ei ole ülekaalukat õiguslikku alust teie isikuandmete kasutamise jätkamiseks; või
   • igal ajal, kui me kasutame teie isikuandmeid uudiskirjade saatmiseks või otseturunduseks. Sellistel juhtudel lõpetatakse andmete kasutamine nendeks otstarveteks; sellele vaatamata võidakse neid kasutada muudel seaduslikel eesmärkidel.

   Kaebused

   Kui te usute, et teie õigusi andmesubjektina on ja/või võidakse rikkuda, siis palun võtke meiega koheselt ühendust nendes Põhimõtetes näidatud e-posti teel. Me tagame, et kohe, kui oleme teie kaebusesaanud, võtame teiega mõistliku aja jooksul ühendust ja teavitame teid kaebuse menetlemise protsessist ning seejärel selle tulemustest.

   Kui menetluse tulemused teid ei rahulda, siis on teil võimalik esitada kaebus järelevalvet tegevale asutusele - Riiklikule Andmekaitseinspektsioonile (https://www.aki.ee/et).

  • Muudatused nendes põhimõtetes

   Neid põhimõtteid võidakse aegajalt täiendada, et kajastada võimalikke muudatusi teie isikuandmete töötlemise protsessides. Me teavitame teid kõikidest muudatustest nendes Põhimõtetes. 

   Põhimõtete alguses on toodud kõige viimase muudatuse kuupäev ja praeguse versiooni number.

  • Lisa 1. Päring andmesubjekti õigus(t)e rakendamiseks

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Andmesubjekti perekonna- ja eesnimi)

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Aadress ja/või muud kontaktandmed (telefoninumber või e-posti aadress (näidatakse taotleja kaalutlusel))

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Esindaja ja esindusalus, kui päringu esitab andmesubjekti esindaja)


   “Stafferty” OÜ

   PÄRING

   ANDMESUBJEKTI ÕIGUS(T)E RAKENDAMISEKS

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Kuupäev)

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Asukoht)

   1. Soovin käesolevaga kasutada järgmisi andmesubjekti õigusi:

   (Tähistage vastav kast):

   • Õigust saada teavet andmetöötluse kohta
   • Õigust ligipääsule
   • Õigust parandada
   • Õigust kustutada („õigus olla unustatud“)
   • Õigust töötlemist piirata
   • Õigust andmete portatiivsusele
   • Õigust vaidlustada
   • Õigust nõusolek tagasi võtta
   • Õigust nõuda mitte olla andmete ainult automaatse töötluse alusel langetatud otsuste subjektiks, kaasa arvatud profileerimine

   2. Palun näidake oma spetsiifiline soov ja varustage meid nii palju infoga, kui võimalik, et võimaldada teie õigus(t)e nõuetekohast rakendamist (näiteks, kui te soovite saada koopiat oma isikuandmetest, siis palun näidake spetsiifilised andmed, mida soovite saada (näiteks koopia 2018. aasta x kuu x päeva e-kirjast); kui soovite oma andmeid parandada, siis palun näidake, millised konkreetsed isikuandmed on ebaõiged; kui vaidlustate oma isikuandmete töötlemise, siis palun lisage oma vastuväite argumendid ja viidake spetsiifilisele andmetöötlusele, mida te vaidlustate; kui soovite kasutada õigust andmete portatiivsusele, siis palun näidake, milliste andmete osas te soovite seda õigust kasutada ja kas soovite nende edastamist oma seadmele või teisele kontrollijale ja viimasel juhul palun näidake ka see kontrollija):

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   LISAD:

   1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

            (Kuupäev)               (Allkiri) 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                 (Perekonnanimi, eesnimi)


  Kontakt
  Teil on küsimus?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...